Algemene voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarde van het Challenge Sports Summer Camp. De organisatoren van het Challenge Sports Summer Camp gaan er vanuit dat alle deelnemers én hun wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte zijn van en instemmen met dit reglement.

Algemeen

 • De algemene voorwaarden van het Challenge Sports Summer Camp zijn van toepassing op deelnemers, al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen.
 • Door middel van de inschrijving voor het Challenge Sports Summer Camp verklaren deelnemers inclusief wettelijke vertegenwoordigers zich onvoorwaardelijk akkoord met de algemene voorwaarden van het Challenge Sports Summer Camp.
 • Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de organisatie NNF Sports zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
 • Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

Inschrijfgeld

Inschrijfprocedure

 • Deelname aan het Challenge Sports Summer Camp is vrijwillig en geheel op eigen risico.
 • Deelname is alleen mogelijk in de opgegeven leeftijdscategorieën. Wel kan gebruik gemaakt worden van de 3-maanden regeling. Indien een deelnemer binnen 90 dagen vóór de start of binnen 90 dagen ná de afsluiting van het Challenge Sports Summer Camp de juiste leeftijd heeft, mag hij/zij zich inschrijven voor het zomerkamp.
 • De inschrijving voor het Challenge Sports Summer Camp is persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
 • Het annuleren van de inschrijving is mogelijk tot en met zondag 16 juli en kan alleen schriftelijk via info@nnfsports.nl. Het inschrijfgeld (exclusief de servicekosten) wordt dan geretourneerd. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 • Inschrijven voor het Challenge Sports Summer Camp is mogelijk tot en met vrijdag 21 juli 2017 en het zomerkamp biedt plaats aan maximaal 60 kinderen. Als dit aantal is bereikt is, dan is het Challenge Sports Summer Camp vol en is inschrijven via Ticketscript niet meer mogelijk.
 • Zodra het Challenge Sports Summer Camp vol is, is aanmelden voor de reservelijst van het CChallenge Sports Summer Camp mogelijk via info@nnfsports.nl. Deze aanmeldingen worden geplaatst op de reservelijst voor het Challenge Sports Summer Camp. Indien deelnemers onverhoopt uitvallen of de organisatie besluit om een aantal extra plekken beschikbaar te stellen, dan worden de personen op de reservelijst hier chronologisch op basis van de aanmelddatum van op de hoogte gebracht.

Spelersformulieren

 • Alle deelnemers ontvangen voorafgaand aan het Challenge Sports Summer Camp een (online) spelersformulier. Dit spelersformulier dient uiterlijk vrijdag 21 juli volledig compleet ingevuld te zijn. De verplichting hiervoor ligt bij de wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemende kinderen.
 • Met het versturen van het spelersformulier, verklaren deelnemers en de wettelijke vertegenwoordigers het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Hiermee vrijwaart u de organisatie NNF Sports van de gevolgen van onjuiste verstrekking. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk via info@nnfsports.nl worden doorgegeven.
 • Indien blijkt dat het spelersformulier niet naar waarheid is ingevuld, behoudt de organisatie NNF Sports zich het recht om deelname aan het kamp te weigeren.
 • De organisatie NNF Sports heeft het recht om kinderen, op basis van de ontvangen spelersformulieren, deelname aan het kamp te weigeren. Mocht besloten worden deelname van een kind niet te accepteren, dan wordt dit schriftelijk bericht en zal het volledige inschrijfgeld worden teruggestort.

Onvoorziene omstandigheden

 • Indien de organisatie NNF Sports onvoldoende aanmeldingen heeft voor de uitvoering van het Challenge Sports Summer Camp, dan is NNF Sports gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Hiervan is sprake wanneer het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 8 deelnemers per leeftijdscategorie. Mocht hier sprake van zijn, dan brengt NNF Sports minimaal één week vóór aanvang van het Challenge Sports Summer Camp alle deelnemers hiervan in kennis.
 • De organisatie NNF Sports heeft te allen tijde de mogelijkheid om het Challenge Sports Summer Camp te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte weersomstandigheden. De organisatie NNF Sports aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m. afgelasting van (een deel van) het zomerkamp.

Instructies en gedragsregels

 • Alle deelnemers dienen de gedragsregels te respecteren welke de organisatie NNF Sports hanteert.
 • Alle deelnemers verplichten zich tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers, vrijwilligers en/of coaches van de organisatie NNF Sports.
 • Deelnemers die de medewerkers, vrijwilligers en/of coaches van de organisatie NNF Sports óf andere deelnemers hinder of overlast bezorgd, kan door de organisatie NNF Sports van (voortzetting van) het zomerkamp worden uitgesloten. De ouders/verzorgers worden hier ogenblikkelijk van op de hoogte gesteld en zijn verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemers opgehaald wordt. Alle kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Persoonlijke gegevens en privacy

 • De uitvoering van het Challenge Sports Summer Camp vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens van de deelnemers. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het organiseren van het zomerkamp en zullen nooit aan derden worden verstrekt, met uitzondering aan medische instanties indien de medische situatie van de deelnemer(ster) hier tijdens het kamp om vraagt.
 • U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de secretaris van NNF Sports via 010-7670555. Ook is het mogelijk om op uw verzoek uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Dit verzoek dient schriftelijk via info@nnfsports.nl te worden gedaan.

Foto- en videomateriaal

 • Tijdens het Challenge Sports Summer Camp worden frequent foto- en video-opnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van het Challenge Sports Summer Camp in de breedste zin voor het woord. Wilt u niet dat dit beeldmateriaal van u of uw kinderen voor deze doeleinden wordt gebruikt? Dan verzoeken wij u dit bij opgave kenbaar te maken bij de organisatie NNF Sports.

Bijzonderheden

 • De organisatie NNF Sports gaat ervan uit dat de deelnemers die zich inschrijven voor het Challenge Sports Summer Camp, geen significante leer- en ontwikkelachterstanden hebben en dat zij zonder aanpassingen kunnen deelnemen. Mocht dit niet het geval zijn? Dan is men verplicht om dit tijdig door te geven aan de organisatie NNF Sports, bijvoorbeeld via het spelersformulier. Alle deelnemers zijn dan ook verplicht om alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger hebben gespeeld, op te geven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ADHD, medicijngebruik of medische bijzonderheden, geestelijke stoornissen, fysieke of mentale beperkingen, allergieën, medicijn, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt, overige beperkingen of gedragskenmerken en alle overige zaken die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden. Als blijkt dat deze bijzonderheden en/of informatie niet tijdig zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn? Dan behoudt de organisatie NNF Sports zich het richt om een deelnemer per direct van verdere deelname uit te sluiten. Alle kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.
 • Van de deelnemers die zich inschrijven voor het Challenge Sports Summer Camp wordt gerekend dat zij in staat zijn om aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet gevolgd kan worden, anderen verhindert worden in het volgen van het programma óf belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren is achtergehouden, dan behoudt de organisatie NNF Sports zich het richt om een deelnemer per direct van verdere deelname uit te sluiten. De ouders/verzorgers worden hier ogenblikkelijk van op de hoogte gesteld en zijn verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemers opgehaald wordt. Alle kosten hiervoor zijn voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemers of hun  wettelijke vertegenwoordigers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming van en/of niet naleving van de gedragsregels door de deelnemers.
 • De organisatie NNF Sports is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.
 • De organisatie NNF Sports adviseert alle deelnemers om een reisverzekering af te sluiten die schade en/of diefstal dekt. Vanzelfsprekend is dit niet verplicht
 • Gevonden voorwerpen worden na afloop van het Challenge Sports Summer Camp uiterlijk één week bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de organisatie NNF Sports gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan bijvoorbeeld een goed doel.

Medicijngebruik en dieet

 • Indien de deelnemers bij inschrijving heeft gemeld dat hij of zij medicijnen gebruikt, dan dienen deze bij aanvang van het Challenge Sports Summer Camp afgegeven te worden bij de organisatie NNF Sports met een duidelijk doseringsschema. De medewerkers, vrijwilligers en coaches zullen de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat deze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de organisatie NNF Sports worden afgegeven zijn wij niet verantwoordelijk.
 • Tijdens het Challenge Sports Summer Camp is het goed mogelijk om rekening te houden met dieetwensen van de deelnemers. Deze dieetwensen dienen tijdig en volledig doorgegeven te worden aan de organisatie NNF Sports, bijvoorbeeld via het spelersformulier.

Nieuwsbrief

 • Bij inschrijving voor het Challenge Sports Summer Camp abonneren deelnemers zich automatisch op de nieuwsbrief van NNF Sports. Deze online nieuwsbrief wordt maximaal acht keer per jaar verstuurd. Inschrijven voor de nieuwsbrief is vanzelfsprekend altijd mogelijk.

Klachten

 • Klachten over het Challenge Sports Summer Camp kunt u bespreken met de secretaris van NNF Sports via 010-7670555. Ook kunnen klachten schriftelijk ingediend worden via info@nnfsports.nl. Over de behandeling van uw klacht wordt u schriftelijk geïnformeerd.